Privacy verklaring

Aandacht voor je ziel hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar deelnemers. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wordt de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is om diensten van Aandacht voor je ziel op een goede manier te kunnen leveren. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Aandacht voor je ziel omgaat met jouw persoonsgegevens.

Aanmelding voor een proefkaart op de website

Je kunt je via de website aanmelden voor een proefkaart die recht geeft op twee proeflessen. Voor een goede planning en uitvoering van de proefles vragen we je de volgende gegevens in te vullen: Voor- Achternaam, e-mailadres, Telefoonnummer, Datum eerste proefles en overige relevante informatie die je verstrekt met betrekking tot het verantwoord volgen van een les. Aanmeldingen voor een proefkaart worden maximaal een jaar bewaard en daarna verwijderd.

Correspondentie over yogalessen

Rondom de yogalessen kan er correspondentie plaatstvinden tussen de deelnemer en Aandacht voor je ziel. Deze correspondentie vindt veelal plaats via e-mail, SMS of Whats-app en betreft in de meeste gevallen de inhoud, de planning of de betaling van de yogalessen. Deze correspondentie wordt maximaal een jaar bewaard en daarna verwijderd.

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Aandacht voor je ziel een digitale nieuwsbrief per e-mail aan deelnemers en geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen wordt deze nieuwsbrief verstuurd. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich ten alle tijden direct af kan melden. Aandacht voor je ziel gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen. De software waarmee de nieuwsbrief of opgesteld verzamelt algemene gegevens over de navigatie binnen de nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van lees- en klikgedrag in de nieuwsbrief.

Delen met anderen

Aandacht voor je ziel verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Gegevens op de website

Op de website www.aandachtvoorjeziel.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een mail naar info@aandachtvoorjeziel.nl

Beveiliging van jouw gegevens

Aandachtvoor je ziel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@aandachtvoorjeziel.nl

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Aandacht voor je ziel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Aandacht voor je ziel verwijdert gegevens die niet meer nodig zijn. Sommige gegevens worden bewaart op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Aandacht voor je ziel met gegevens omgaat zal de privacyverklaring aangepast worden.